Pædagogisk praksis

I Hjørring Kommune arbejder vi med en strategi for den pædagogiske praksis i dagtilbud. Strategien skal være med til at sikre den bedst mulige kvalitet for alle 0-5-årige børns hverdagsliv og læring.

Strategien er bygget op omkring elleve temaer, som er centrale for børns trivsel, læring og udvikling. Du finder de 11 temaer nedenfor.

Sammen med strategien for pædagogisk praksis hører dialogværktøjet "Kvalitet i den pædagogiske praksis". Du finder strategien og dialogværktøj nederst på siden. 

Siden vil løbende blive udbygget med relevant information.

Sundhed

Her på siden finder du en række henvisninger til relevante hjemmesider og litteratur om Sundhed.

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Jerome Bruner (1999): Mening i handling, Forlaget Klim.

Karen Wistoft (2012) : Trivsel og selvværd – mental sundhed i skolen , Hans Reitzels Forlag.

Aaron Antonovsky (2000): Helbredets Mysterium, Hans Reitzels Forlag.

Mathilde Nyvang Hostrup (2014): Inkluderende dagtilbudspædagogik,  Akademisk Forlag.

Danmarks Tekniske Universitet (2009): Hvor sunde er de danske børnehaver? – Resultater fra spørgeskemaundersøgelse blandt dagtilbud til 3 – 6 årige, Kosmos. 

Giske, R., Tjensvoll, M., & Dyrstad, S. (2010): Fysisk aktivitet i barnehagen. Et casestudium av daglig fysisk aktivitet i en avdeling med 5-åringer. Nordisk Barnehageforskning, 3. 

Grøntved, A., Pedersen, G., Andersen, L., Kristensen, P., Møller, N., & Froberg, K. (2009): Personal characteristics and demographic factors associated with objectively measured physical activity in children attending preschool. PediatricExercise Science, 21. 

Koch, A. B. (2011): Bevægelsesglæde – idræt i daginstitutionen. BUPL forskning, nr. 1. 

Koch, A. B. (2013): Når børn trives i børnehaven. Ph.D.ViaSystime.

Kulturministeriet (2011): Inspirationskatalog – 7 timers idræt og motion om ugen for børn og unge.

Lokale- og Anlægsfonden (2009): Rum der bevæger børn. København.

Nielsen og Christoffersen (2009): Børnehavens betydning for børns udvikling. SFI

Palludan, C. (2008): Børnehaven gør en forskel. DPU. 

Pedersen C, Norman K, Christensen S, Skov L, Curtis T. (2009): 12 skridt til fremme af sund kost og fysisk aktivitet – den gode kommunale model – Anbefalinger på basis af litteraturen og lokale erfaringer. København: Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.  

Karen Wistorft (2013): Trivsel og lyst til at lære i skolen. Forelæsning på Youtube.

Karen Wistoft (2010): Mental Sundhed i skolen - Evidensbaseret grundlag for fremme af børns mentale sundhedForskningsrapport fra Aarhus Universitet

Per Schultz Jørgensen (2009): Et godt børnemiljø handler om sociale relationer. Artikel fra DCUM.

Vidensråd for Forebyggelse (2014): Børn og unges mentale helbred, rapport

Forældresamarbejde

Her på siden finder du en række henvisninger til relevant litteratur om Forældresamarbejde.

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (2010): Kortlægning af 11 forhold i grundskolen, som har betydning for elevernes indlæring. DPU Aarhus Universitet.

Charles Desforges (2003): The impact of parental involvement.

Sylva, K. et al (2012): The effektive Provision of Pre-school Education (EPPE).

EVA (2008): Ansøgningspuljen til bedre kvalitet i dagtilbud (84 udviklingsprojekter inden for dagtilbud).

Kousholt, D. (2011): Børnefællesskaber og familieliv. Dansk Psykologisk Forlag.

Larsen et al (2011): VIDA. Programmer for 0-6 årige med forældreinvolvering i dagtilbud. Dansk Clearinghouse.

Nielsen, A. og Christoffersen, M. (2009): Børnehavens betydning for børns udvikling. SFI.

OECD (2012): Let’s Read Them a Story! The Parent Factor in Education.

OECD (2006): Startingstrong ll. EarlyChildhood Education and Care.

Smith et al (2000): EarlyCholdhood Education

Kreativitet og innovation

Her finder du henvisninger til en række relevante hjemmesider og litteratur om Kreativitet og innovation.

Biesta, G. (2007): Democracy, Education and the Question of Inclusion. I: Nordisk Pedagogikk, 27(1) s. 18-29.

Bratterud, Å.; Sandseter, E.B.H. & Seland, M. (2012):Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Rapport 21. Skriftserien fra Barnevernetsutviklingssenter i Midt-Norge. Trondheim: NTNU og Dr. Mauds Minne.

Daniela Cecchin,  Lene Tanggaard, Trevor Davies., Rasmus Tscherning med flere, (2013): Kreative børn er en samfundsinvestering. Kulturstyrelsen.

GiudiciC.; Rinaldi C. og Krechevsky M. (2001): Making Learning Visible. Reggio Emilia: Reggio Children.

Hansen, O.H. (2012): Professionens selvforståelse: Fra fri leg til organiseret læring. In: Paideia nr. 3. LSP, Høgskolen i Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag.

Hornstrup, C.; Tomm, K. & Johansen, Th. (2009): Spørgsmål, der gør en forskel. København: MacMannBerg.

Jensen, V.B. (2012): Kreativitet skal læres i børnehaven. In: Børn & Unge nr. 27. Februar.

Kostøl, A. K. (2014): Barns medvirkning på egen barnehagehverdag. PAIDEIA nr. 7. LSP, Høgskolen i Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag.

Kirketerp, Anne (2010): Foretagsomhed kommer ikke af sig selv. Interview i UVM: Pionermagasinet 05.

Lind, L. (2004): Relationers betydning i vuggestue og børnehave. I: Ritchie, T. (red.): Relationer i teori og praksis, København: Gyldendals akademiske bogklubber

Ministeriet for Børn og Undervisning (2012):Fremtidens dagtilbud – Pejlemærker fra Task Force om Fremtidens Dagtilbud. Rapport nr 1.

Nielsen, A.A. og Nygaard Christoffersen, M. (2009):Børnehavens betydning for børns udvikling. København: SFI.

Nordahl, T.; Kostøl, A.; Sunnevåg, A.; Knudsmoen, H.; Johnsen, T. og Qvortrup, L. (2012): Kvalitet i dagtilbuddet – set med børneøjne. En kortlægning af pilotprojektet: LP-modellen i de kommunale dagtilbud. Dafolo.

Nordahl, T. (2014): Ole Hansen som kapasitetsbygger og kunnskapsmobiliserer i utdanningssystemet. I: Qvortrup (red): Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjæl – Ole Hansen, s. 73 – 86. Frederikshavn: Dafolo.

Næsby, T. (2012): Kvalitet I dagtilbud – hvad ved vi?. Paideia nr. 4. LSP, Høgskolen i Hedmark, Högskolan i Borås og Dafolo Forlag.

Næsby, T. (2014d): Børns læring – et interaktionistisk perspektiv. I. Kornerup, I. og Næsby, T. (red.):Pædagogens grundfaglighed. Frederikshavn: Dafolo. S. 96 – 125.

Schaffer, R. H.(2002): Social  udvikling. København: Hans Reitzels Forlag.

Sheridan, S. (2012): Et intersubjektivt perspektiv på kvalitet i forskolen. In: Miller, T.; Christensen, B. og Holm-Larsen, S. (red): Innovativ evaluering i dagtilbud. Frederikshavn: Dafolo.

Sunnevåg, A-K. (2013): Dagtilbud med høj,  god og lav kvalitet. I: Cepra-striben no. 15. Aalborg: UCN.

Søndergaard, Per Lykke (2008): Kreativ Kompetence. I: Gjallerhornnr 7. VIA UC

Tanggaard, L.; Birk, R. og Ernø, S. (2012):Daginstitutioners betydning for udvikling af børns kreativitet – et forskningsreview. Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet 2012.

Læring, didaktik, dokumentation og evaluering

Siden er under opbygning.

Leg

Siden er under opbygning

Relationer

Siden er under opbygning

Ledelse

For at understøtte den gode professionelle hverdagspraksis i dagtilbud er god ledelse vigtig. Læs mere om ledelse i dagtilbud i Hjørring Kommune nedenfor og find henvisninger til anden relevant litteratur om emnet.

Hjørring Kommunes beskrivelse af ledelse i dagtilbud: Ledelse

Christoffersen, M.N.; Højen-Sørensen, A-K. & Laugesen, L. (2014): Daginstitutionens betydning for børns udvikling. En forskningsoversigt. SFI.

Conrad, T. (2015): Intentionalitet & uforudsigelighed: Evidensbaseret implementering i en pædagogisk kontekst. I: Næsby, T. (red.): Evidens i pædagogens arbejde. Dafolo.

Hattie, J. (2009): Visible Learning. Routledge.

Hattie, J. (2013): Synlig læring – for lærere. Dafolo.

Kjær, B. (2010): Inkluderende pædagogik. Akademisk Forlag.

Levin, B. (2011): System-wideimprovement in education. Education Policy Series 13. International Academy of Education.

Majgaard, K. (2015): Pædagogisk ledelse som transformativ praksis. I: Cecchin, D. (red): Barndomspædagogik i dagtilbud. Akademisk Forlag.

Moos, L. (2003): Educational Leadership. I:  International Journal of Leadership in Education, vol. 6, nr. 1.

Nielsen, L. T. (2013): Teamsamarbejdets dynamiske stabilitet – en kulturhistorisk analyse af læreres læring i team. Ph.d.-afhandling. Forlaget UCC.

Næsby, T. & Qvortrup, L. (2014): Hvad er inklusion og hvordan ledes det? I: Ritchie, T. (red.): De mange veje mod inklusion. Billesø & Baltzer.

It og digitale medier

Her finder du en række henvisninger til relevante litteratur om IT og digitale medier.

Christiansen & Rose (2010): Læring med levende billeder. Samfundslitteratur.

Johansen, Stine Liv (2014): Børns liv og leg med medier. Dafolo.

Lotte Nyboe (2009) : Digital dannelse. Frydenlund.

Knudsen & Ødegaard (2011): Fotofloker. Vilkår for barns deltakelse når digitale bilder tas i bruk i barnehagen. Nordisk barnehageforskning.

Sørensen & Levinsen (2014): Didaktisk design & Digitale læreprocesser. Akademisk Forlag.

Nielsen, Tiftikci & Larsen (2013): Virkningsfulde tiltag i dagtilbud. Et systematisk review af reviews. Clearinghouse – forskningsserien.

Det fysiske læringsmiljø

Her finder du en række henvisninger til relevante hjemmesider og litteratur om Det fysiske læringsmiljø.

EVA: Bakspejlet: Rum og læringsmiljø

Greve, A. & Løndal, K. (2012): Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Nordisk Barnehageforskning, 5(19)

Iversholt, L. et al (2012): Creatorsroom. Leg og læring.

Moser, T. (2012): Barnehagens innerom som pedagogiskutviklingsprosjekt– konsekvenser av ny møblering og romorganisering for barns bevegelseslek og hvile. Oslo: Fagbokforlaget.

Nielsen et al (2014): Forskningskortlægning og forskervurdering af skandinavisk forskning i året 2012 i institutioner for de 0-6-årige. Dansk Clearinghouse.

Ringsmose, C. og Staffeldt, S. (2012): Rum og læring – om at skabe gode læringsmiljøer i børnehaven. Dafolo.

Ringsmose, C. og Svinth, L. (2012): Læring og udvikling i daginstitutioner. (Projektet LUDVI). Dansk Psykologisk Forlag.

Winther-Lindquist, D. (2012): Tid til at ryste posen. Asterisk.

Demokrati og fællesskaber

Siden er under opbygning